Hospital Sultanah Nur Zahirah
Jalan Sultan Mahmud, Kuala Terengganu
Kuala Terengganu, Terengganu
20400 Kuala Terengganu
Terengganu  
Tel : 09-6212121
Fax : 09-6221820/6221739
http://hsnzkt.moh.gov.my
Jumlah Katil : 1060