Hospital Tanah Merah
17500 Tanah Merah
Tanah Merah, Kelantan
17500 Tanah Merah
Kelantan  
Tel : 09-9545000
Fax : 09-9557929
http://hmerah.moh.gov.my/
Jumlah Katil : 120