Hospital Raub
Jalan Tengku Abd Samad
Raub, Pahang
27600 Raub
Pahang  
Tel : 09-3553333
Fax : 09-3554331
Jumlah Katil : 89