Print
Nama Fasiliti:  PKD Putrajaya, Jalan P11/2, Presint 11, Wilayah Persekutuan Putrajaya, 62300, Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya
No. Telefon:  03-88850400