Print
Nama Fasiliti:  PKD Temerloh, Jalan Tun Ismail, Pahang, 28000, Temerloh, Pahang
No. Telefon:  09-2961800