Nama Fasiliti:  PKD Asajaya, Daerah Asajaya, Klinik Kesihatan Sadong Jaya, Sadong Jaya, 94600, Asajaya, Sarawak
No. Telefon:  082-821248