Print
Nama Fasiliti:  PKD Batu Pahat, Jalan Md Khalid, 83000 Batu Pahat, Johor, 83000, Batu Pahat, Johor
No. Telefon:  07-4341011 / 07-4341021