Print
Nama Fasiliti:  PKD Bau, Jalan Bau - Lundu, Bau, 94000, Bau, Sarawak
No. Telefon:  082-763116