Print
Nama Fasiliti:  PKD Johor Bahru, Jalan Abdul Samad, 80100 Johor Bharu, Johor, 80100, Johor Bahru, Johor
No. Telefon:  07-2224711 / 07-2224818