Print
Nama Fasiliti:  PKD Kanowit, Daerah Kanowit, Hospital Kanowit, Jalan Kanowit-Durin, Kanowit, 96700, Kanowit, Sarawak
No. Telefon:  084-752333 / 084-752104