Print
Nama Fasiliti:  PKD Kota Bharu, Jalan Doktor, 15000 Kota Bharu, 15000, Kota Bharu, Kelantan
No. Telefon:  09-7414800