Nama Fasiliti:  PKD Kota Samarahan, Bahagian Samarahan, Klinik Kesihatan Kota Samarahan, Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan, 94300, Samarahan, Sarawak
No. Telefon:  082-671020