Nama Klinik:  KD Batu 27 Lenga, JKR 3811 Kg Baru Bt 28 Lega, 84040, Muar, Johor
No. Telefon:  06-9712309