Print
Nama Klinik:  KD Batu Malim, 27610 Batu Malim, Pahang, 27610, Raub, Pahang
No. Telefon:  09-3697919