Print
Nama Klinik:  KD Bolok, 28500 Bolok, Temerloh, Pahang, 28500, Temerloh, Pahang
No. Telefon:  09-2804331