Nama Klinik:  KD Air Tawar, Sungai Rambai, 77300, Jasin, Melaka
No. Telefon:  06-2633001