Print
Nama Klinik:  KD Bukit Damar, 28500 Bukit Damar, Temerloh, Pahang, 28500, Temerloh, Pahang
No. Telefon:  09-2804321