Print
Nama Klinik:  KD Bakar Batu, JKR 3302, Jln Sekolah, Bakar Batu, 80150, Johor Bahru, Johor
No. Telefon:  07-3315572