Hospital Kemaman
Jalan Da' Omar, Cukai
Kemaman, Terengganu
24000 Kemaman
Terengganu  
Tel : 09-8513333
Fax : 09-8595512
http://hkemaman.moh.gov.my
Jumlah Katil : 116