Hospital Kulim
Jalan Mahang, Kulim
Kulim, Kedah
09000 Kulim
Kedah  
Tel : 04-4272733
Fax : 04-4900760
http://hkulim.moh.gov.my/
Jumlah Katil : 281