Hospital Kuala Nerang
Kuala Nerang
Kuala Nerang, Kedah
06300 Kuala Nerang
Kedah  
Tel : 04-7867333
Fax : 04-7867052
http://hknerang.moh.gov.my
Jumlah Katil : 72