Hospital Alor Gajah
Pejabat Hospital, Hospital Alor Gajah
Alor Gajah, Melaka
78000 Alor Gajah
Melaka  
Tel : 06-5562333
Fax : 06-5567392
http://hag.moh.gov.my
Jumlah Katil : 78