Hospital Melaka
Jalan Mufti Haji Khalil
Melaka, Melaka
75400 Melaka
Melaka  
Tel : 06-2892344
Fax : 06-2841590
http://hmelaka.moh.gov.my/
Jumlah Katil : 1091