Hospital Muadzam Shah
26700 Muadzam Shah
Rompin, Pahang
26700 Rompin
Pahang  
Tel : 09-4523333
Fax : 09-4523055
Jumlah Katil : 49