Hospital Parit Buntar
Jalan Sempadan
Parit Buntar, Perak
34200 Parit Buntar
Perak  
Tel : 05-7163333
Fax : 05-7169675
http://hptar.moh.gov.my
Jumlah Katil : 100