Hospital Kampar
Jalan Hospital
Kampar, Perak
31500 Kampar
Perak  
Tel : 05-4653333
Fax : 05-4655664
http://hkampar.moh.gov.my
Jumlah Katil : 90