Hospital Kuala Kangsar
Jalan Sultan Idris Shah 1
Kuala Kangsar, Perak
33000 Kuala Kangsar
Perak  
Tel : 05-7763333
Fax : 05-7769660
Jumlah Katil : 136