Hospital Kota Tinggi
Jalan Tun Habah
Kota Tinggi, Johor
81900 Kota Tinggi
Johor  
Tel : 07-8831131/32
Fax : 07-8831333
http://hkotatinggi.moh.gov.my
Jumlah Katil : 158