Hospital Keningau
Peti Surat 11
Keningau, Sabah
89007 Keningau
Sabah  
Tel : 087-313000
Fax : 087-331595
http://hkgu.moh.gov.my
Jumlah Katil : 212