Hospital Kunak
W.D.T. 150
Kunak, Sabah
91209 Kunak
Sabah  
Tel : 089-894100
Fax : 089-853285
http://hknk.moh.gov.my
Jumlah Katil : 48