Hospital Papar
Peti Surat No. 6,
Papar, Sabah
89607 Papar
Sabah  
Tel : 088-913333
Fax : 088-913587
http://hpapar.moh.gov.my
Jumlah Katil : 77