Hospital Bau
Batu 1 ½, Jalan Bau-Lundu
Bau, Sarawak
94000 Bau
Sarawak  
Tel : 082-763711
Fax : 082-763716
Jumlah Katil : 68