Hospital Pakar Sultanah Fatimah
Jalan Salleh
Muar, Johor
84000 Muar
Johor  
Tel : 06-9521901
Fax : 06-9526003
http://hpsf.moh.gov.my/v1/index.php/ms/
Jumlah Katil : 550