Nama Hospital:  Hospital Sultanah Nora Ismail
Alamat:  Jalan Korma,83000 Batu Pahat Batu Pahat, Johor83000 Batu PahatJohor  
No. Telefon 07-4363000
No. Faks 07-4322544
URL:  https://jknjohor.moh.gov.my/hsni
Peta: